top of page

ECN+ direktyva: stipresnė Konkurencijos taryba ir griežtesnis konkurencijos teisės įgyvendinimas

2021 m. vasario pradžioje suėjo terminas, kada valstybės narės turėjo įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvą, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės (vadinamoji ECN+ Direktyva). Lietuva Direktyvą įgyvendino laiku, pusė kitų ES valstybių narių to nepadarė.


Šios Direktyvos tikslas yra veiksmingas konkurencijos teisės įgyvendinimas visoje ES. Ja siekiama, kad valstybės narės suteiktų konkurencijos priežiūros institucijoms reikalingus išteklius, nepriklausomumą ir tinkamas teisines priemones įgyvendinti ES konkurencijos teisę.


Lietuvos Konkurencijos taryba jau turėjo daugelį Direktyva nustatomų funkcijų ir įgaliojimų. Todėl priešingai nei pvz. Estijoje, kur konkurencijos teisė yra baudžiamosios teisės dalis ir reikalinga iš esmės peržiūrėti visą konkurencijos priežiūros sistemą, jos įgyvendinimas nebuvo revoliucija. Tačiau Direktyva ir ją įgyvendinantys Konkurencijos įstatymo pakeitimai ne mažiau reikšmingi. Su Direktyvos įgyvendinimu vis didėja atotrūkis tarp Konkurencijos tarybos turimų įgaliojimų ir ūkio subjektų, kurių atžvilgiu atliekami tyrimai, teisių balanso.


Pakeitimai išplėtė asmenų ratą, kurį Taryba gali apklausti, įtvirtinta galimybė skirti baudas už „neišsamią“ informaciją, teisė gauti visų formatų duomenis, taikyti laikinąsias priemones ar įpareigoti atlikti struktūrinius pokyčius. Tai yra labai galingi tyrimo įrankiai. O jų taikymas ir naudojimas visiškai priklauso nuo Tarybos diskrecijos. Tuo tarpu ūkio subjektų turimi gynybos įrankiai liko tokie pat riboti. Todėl vis svarbesnis bus teismų vaidmuo kontroliuojant, ar Taryba tinkamai naudojasi jai suteiktais įrankiais, ir ar ūkio subjektų teisės, įskaitant procesines, yra tinkamai užtikrinamos konkurencijos pažeidimų tyrimų metu.


European Competition and Regulatory Review specialiame numeryje, apžvelgiančiame kaip 23 valstybės narės įgyvendino Direktyvą, prieinama ir mano rengta detalesnė analizė, kokie pokyčiai atsirado Lietuvoje perkėlus Direktyvos nuostatas į Konkurencijos įstatymą (prenumeratoriams, anglų kalba).


Trumpai apie tai, kokius esminius naujus įrankius ir įgaliojimus gavo Taryba:6 esminiai nauji ar atnaujinti Konkurencijos tarybos įrankiai atliekant tyrimus


Konkurencijos taryba turėjo plačias teises atliekant tyrimus dėl galimų pažeidimų, įskaitant atlikti patikrinimus, rinkti įrodymus, gauti paaiškinimus, kt. Direktyvos įgyvendinimas atnešė šias papildomas priemones:


Išplėstas asmenų, kuriuos galima apklausti, ratas. Po įstatymo pakeitimų Taryba turi teisę gauti rašytinius ar žodinius paaiškinimus iš bet kuro asmens galimai turinčio reikalingos informacijos, ne tik apklausti tuos asmenis, kurie susiję su ūkio subjektu, dėl kurio pradėtas tyrimas.


Teisė gauti prieigą prie visų duomenų. Teisė gauti prieigą prie duomenų visais formatais, įskaitant duomenų bazes ir serverius. Nors ir iki pakeitimų Taryba galėjo gauti visus duomensi, pakeitimai aiškiai įvardina, kad Tarybai turi būti suteikiamos prieigos ir prie elektroninių duomenų.


Teisė įpareigoti atlikti struktūrinius pokyčius. Taryba, siekdama nutraukti konkurencijos teisės pažeidimą, gali reikalauti, kad įmonė įgyvendintų struktūrinius pokyčius, t.y. Tarybos nustatytais terminais ir sąlygomis įpareigoti įmonę pakeisti savo struktūrą, reorganizuoti įmonę, parduoti ją, jos turtą ar akcijas. Iki šio pakeitimo tokie įpareigojimai buvo galimi tik koncentracijų kontrolės procese. (Apie struktūrinius pokyčius esu rašiusi čia)


Teisė taikyti laikinąsias priemones. Laikinosios priemonės nėra naujas institutas, nors Tarybos naudotas vos keletą kartų. Tačiau jį reglamentuojančios nuostatos buvo atnaujintos. Taryba gali reikalauti nutraukti tam tikrus (pažeidimą sudarančius) ūkio subjekto veiksmus arba įpareigoti ūkio subjektą elgtis tam tikru būdu. Laikinosios priemonės gali būti taikomos iki vienerių metų arba iki galutinio Tarybos sprendimo. Įstatymo pakeitimai ūkio subjektui suteikia teisę būti išklausytam prieš Tarybai paskiriant laikinąsias priemones. Sprendimas dėl laikinųjų priemonių gali būti apskųstas teismui.


Atnaujintos įsipareigojimų taisyklės. Tarybos teisė priimti ūkio subjekto įsipareigojimus ir nutraukti tyrimą nėra naujovė. Tačiau ja Taryba naudojosi retai. Pagal viešai prieinamą informaciją nuo 2004 m. įsipareigojimus Taryba yra priėmusi mažiau nei dešimt kartų (paskutiniai iš jų - kartą 2011, 2017 ir 2019 m.). Ūkio subjektui pasinaudoti šiuo mechanizmu buvo sudėtinga dėl Konkurencijos įstatyme nustatytų privalomų sąlygų, kada tokie įsipareigojimai galimi. Direktyvą įgyvendinantys pakeitimai panaikino šias sąlygas. Atitinkamai, ūkio subjektams galimai bus mažiau kliūčių naudotis šiuo institutu. Tačiau tai priklausys nuo to, kaip Konkurencijos taryba šią teisę taikys ir tolesnės teismų praktikos.


Bendradarbiavimas su kitomis ES konkurencijos priežiūros institucijomis. Vienas esminių pakeitimų, kuriuos įnešė Direktyva, yra taisyklės nustatančios nacionalinių ES konkurencijos priežiūros institucijų bendradarbiavimą. Nustatytos naujos Konkurencijos tarybos funkcijos ir įgaliojimai keistis informacija, padėti kitų valstybių institucijoms tyrimuose (ar pačiai kreiptis dėl tokios pagalbos) ir užtikrinant nustatytų sankcijų ūkio subjektams įvykdymą.


5 esminiai pakeitimai susiję su baudomis ir sankcijomis


Konkurencijos įstatymo pakeitimai, įgyvendinantys Direktyvos nuostatas dėl baudų ir sankcijų, turės didžiausią įtaką konkurencijos teisės įgyvendinimui.


Baudos suma skaičiuojama nuo pasaulinių pajamų. Baudos skiriamos už konkurencijos teisės pažeidimus didės, nes pakeitimai nustato didesnę baudos skaičiavimo bazę – 10 procentų ne nuo bendrųjų metinių pajamų praėjusiais metais, bet nuo pasaulinių pajamų, t.y. skaičiuojant gautas pajamas visose pasaulio valstybėse.


Naujos baudos. Nustatytas naujas pagrindas iki 1 proc. metinių pajamų baudoms, kai kliudoma tyrimui ar pateikiama ne visa ar klaidinanti informacija. Taip pat iki 10 proc. metinių pajamų bauda, kai nustatoma, jog nevykdoma Konkurencijos tarybos įpareigojimų.


Griežtesnė sankcija už pakartotinį ar tęstinį pažeidimą. Taryba turės teisę skirti didesnę baudą tuo atveju, kai ūkio subjektas atliks pakartotinį pažeidimą ar tęs kitų valstybių konkurencijos priežiūros institucijų nustatytą pažeidimą.


Asociacijų nariai atsakys už asociacijų pažeidimus. Jei asociacija pažeis konkurencijos teisę, Taryba turės teisę baudą skaičiuoti pagal jos narių pajamas ir reikalauti, kad ją atitinkamai sumokėtų asociacijos nariai.


Restruktūrizacija nepadės išvengti baudos. Restruktūrizacija, veiklos nutraukimas nepadės išvengti paskirtos baudos – ūkio subjektas, kuris perims veiklas, susijusas su pažeidimu, galės būti laikomas atsakingu už pažeidimą.


Detaliau minėtame leidinyje.

Apie Direktyvos įgyvendinimą taip pat rašiau čia.


Foto: © Rita Paukštė, Italija, 2021.


コメント


bottom of page