top of page

2022 m. konkurencijos teisės tendencijos: karteliai, asmeninė vadovų atsakomybė ir tvarumas

2021-ieji buvo dinamiški įgyvendinant konkurencijos teisę Lietuvoje. Taryba tęsia tyrimus viešųjų pirkimų sektoriuje, pirmą kartą pritaikė baudą įmonei koncentracijos nagrinėjimo procese už ne visos informacijos pateikimą, aktyviai teikia prašymus teismui dėl vadovų atsakomybės taikymo įmonei pažeidus konkurencijos teisę bei kvestionuoja viešojo administravimo subjektų sprendimų atitiktį reikalavmui užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.


Nuo 2021 m. vasario taikoma ES direktyva, didinanti konkurencijos priežiūros institucijų galias. Konkurencijos įstatymo pakeitimai, išplečiantys Konkurencijos tarybos įgaliojimus ir įtvirtinantys naujus pagrindus baudoms, Lietuvoje priimti palaipsniui per keletą metų. Nors Direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje nesukėlė revoliucijos, tačiau tikrai sustiprino Konkurencijos tarybos teises ir padidino jos įrankių arsenalą atliekant tyrimus.


Draudžiami susitarimai (karteliai) lieka nenuginčijamu Konkurencijos tarybos prioritetu. Šiuo metu pagal Konkurencijos tarybos viešai pateiktą informaciją vyksta 13 tyrimų, iš jų net 9 dėl draudžiamų susitarimų.


2021 m. Konkurencijos taryba baigė keturis tyrimus, kai nustatytas pažeidimas ir paskirta bauda. Dvi baudos skirtos Tarybai konstatavus draudžiamus susitarimus tarp maisto produktų tiekėjų viešųjų pirkimų sektoriuje, taip pat sporto sektoriuje tarp asociacijos, vienijančios krepšinio klubus, ir klubų.


Šie tyrimai aiškiai iliustruoja dvi sritis, kuriose yra didesnė rizika padaryti draudžiamą susitarimą. Pirmiausia, tai viešieji pirkimai – įmonės vis dar atsietai vertina viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės taisykles. Jei pirmųjų stengiasi visomis išgalėmis laikytis, tai pastarosioms dėmesio ne visada pakanka. Apie tai plačiai diskutavome TGS Baltic nuotoliniame seminare kartu su Konkurencijos tarybos ir Centrinės projekto valdymo agentūros atstovėmis.


Kita sritis - tai veikla asociacijose. Ilgą laiką asociacijų nebebuvo Konkurencijos tarybos akiratyje, tačiau, esant COVID-19 aplinkybėmis, 2020 m. viena asociacija gavo draugišką Tarybos įspėjimą susilaikyti nuo bendrų viešų diskusijų kelti kainas, o kitai skirta bauda. Asociacijos vaidina svarbų vaidmenį, siekiant, kad sektoriaus problemos būtų išgirstos valstybės institucijų, sprendžiant tam tikrus kvalifikacijos standartizavimo ar reguliavimo klausimus.


Tačiau asociacijose yra padidinta rizika keistis komerciškai jautria informacija, priimti sprendimus, kurie daro įtaką savarankiškiems įmonių savarankiškumui sprendžinat dėl kainų, gamybos ar paslaugų teikimo apimčių, sutartinių sąlygų. Todėl svarbu prisiminti, kad dalyvaujant asociacijų veikloje reikia laikytis dviejų pagrindinių principų – sprendimus dėl planuojamo elgesio rinkoje priimti savarankiškai bei tiesiogiai ir aiškiai atsiriboti nuo informacijos, kurios įmonė neturėtų gauti.


Šiais metais baudą gavo ir vienas viešojo administravimo subjektas (savivaldybė) už sprendimus pastatų administravimo priežiūros srityje. Pagal Konkurencijos įstatymą viešojo administravimo subjektai negali diskriminuoti ūkio subjektų ar priimti sprendimų, kurie pažeistų sąžiningą konkurenciją.


Šiuo metu vyksta dar trys tyrimai dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų ir sprendimų geležinkelių sektoriuje, dėl gydytojų skatinimo programos ir baseino perdavimo valdyti patikėjimo teisėmis. Taip pat kitais metais, tikėtina, baigsis keletas teismų procesų dėl seniau apskųstų Tarybos sprendimų, susijusių su notarų veikla ir tolimojo susisiekimo keleivių vežimu. Pažymėtina, kad Taryba ne tik skiria baudą, bet dažnai įpareigojo viešojo administravimo subjektus pakeisti sprendimus ir konkretų reguliavimą, pažeidžiantį Konkurencijos įstatymą. Todėl, jei veikiate šiuose sektoriuose, reikėtų nepamiršti, kad Tarybos taikomi įpareigojimai institucijoms nutraukti neteisėtus veiksmus gali turėti įtakos tiek reguliacinei verslo aplinkai, tiek turimiems sutartiniams santykiams.


Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Taryba formuoja naują praktiką dėl atsakomybės taikymą dėl informacijos (ne)teikimo. Pirmą kartą įmonei skirta bauda koncentracijos nagrinėjimo procese – Taryba konstatavo, kad įmonė pateikė ne visą informaciją, atliko patikrinimą įmonės patalpose, pradėjo tyrimą dėl neteisingos ir klaidinančios informacijos pateikime bei skyrė baudą. Atitinkamai, įmonės teikiančios prašymus dėl koncentracijų privalo atidžiai vertinti, kokią informaciją teikia Tarybai koncentracijos nagrinėjimui, ir neatmesti rizikos, kad, Tarybai kilus įtarimų, gali būti pradėtas tyrimas ir atliekami įmonės patikrinimai.


Be to, asmeninių sankcijų vadovams už jų vadovaujamų bendrovių pažeidimus taikymas tampa nuoseklia Konkurencijos tarybos praktika. 2021 m. paskirtos sankcijos keturiems ūkio subjektų vadovams. Trys negalės eiti vadovaujančių pareigų trejus metus, vienas penkerius.


Pagal Konkurencijos įstatymą ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti vadovaujančias pareigas – būti tiek viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovu, tiek viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Papildomai taip pat gali būti skiriama bauda iki 14 481 Eur. Atsakomybė taikoma ir nutraukus daro santykius su įmone, padariusia pažeidimą.


Šiais metais ES lygmeniu plačiai diskutuota dėl ES žaliojo susitarimo įtakos konkurencijos teisei ir kaip įmonės gali bendradarbiauti dėl klimato kaitos mažinimo, tvarumo tikslų nepažeisdamos konkurencijos teisės. Šiuo metu nėra jokių išimčių iš konkurencijos teisės taisyklių – įmonės privalo užtikrinti, kad nesudaro draudžiamų susitarimų ir nepiktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, kai siekia įgyvendina įvairias su tvarumu, klimato kaita susijusias iniciatyvas. Tačiau, neabejotinai, tiek Europos Komisija, tiek nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos bus priverstos įversti daugiau apibrėžtumo kaip vertins vieną ar kitą įmonių praktiką. Tai, greičiausiai, bus padaryta išreiškiant poziciją nuomonių formatu, kaip padarė, pavyzdžiui Olandijos konkurencijos priežiūros institucija, arba tokia pozicija išaiškės per taikomą praktiką (tyrimus). Neišvengiamai, įmonėms įgyvendinant klimato kaitos prevencijos ir tvarumo iniciatyvas, konkurencijos teisės ir tvarumo tema taps vis aktualesnė ir mūsų regionui.


2021 m. buvo gausūs nuotolinių renginių. Kviečiame prisiminti TGS Baltic diskusiją su Latvijos ir Estijos kolegomis apie konkurenciją Baltijos šalyje bei TGS Baltic, Konkurencijos tarybos ir CPVA atstovų įžvalgas dėl konkurencijos teisės taikymo viešuosiuose pirkimuose. Taip pat dalyvauta diskusijoje apie konkurencijos teisę ir tvarumą Baltijos regione.


Toliau stebime konkurencijos teisės taikymo praktiką ir tendencijas, aktualias verslui. Visada esame pasiruošę dalytis savo patirtimi ir įžvalgomis ir jau metų pradžioje kviesime į naujus (tikimės jau ir „gyvus“) susitikimus. Jei turite klausimų, susisiekime!


7 konkurencijos teisės ir jos įgyvendinimo tendencijos 2022 m.:


  1. Viešieji pirkimai: nėra jokių ženklų, kad viešųjų pirkimų sektorius taptų mažesniu Konkurencijos tarybos prioritetu. Tiekėjai turi įprasti laikytis ne tik viešųjų pirkimų, bet ir konkurencijos teisės taisyklių.

  2. Asmeninė vadovų atsakomybė: priėmus galutinį sprendimą dėl pažeidimo, iškart sprendžiamas vadovų atsakomybės klausimas. Pažeidimus padariusių įmonių vadovams gali būti apribojamos teisės 3–5 metus eiti vadovaujančias pareigas.

  3. Pareiga teikti išsamią, teisingą informaciją: būtina šią pareigą kruopščiai vykdyti ne tik įvairių Tarybos užklausų ir tyrimų metu, bet ir teikiant pranešimus apie koncentracijas.

  4. Sankcijos viešajam sektoriui: įpareigojimai viešojo administravimo subjektui keisti reguliavimą, kuris pažeidžia sąžiningą konkurenciją, gali turėti įtakos ir įmonėms, jų susiklosčiusiems verslo santykiams ir sprendimams.

  5. Asociacijų veikla: asociacijos ir jų nariai turi nepamiršti, kad kiekviena įmonė gali tik pati spręsti dėl kainų, sutarčių sąlygų ir verslo planų. Komerciškai jautriai informacijai asociacijų diskusijose yra ne vieta.

  6. Atitiktis konkurencijos teisei įmonėje ir jų grupėse: investavimas į konkurencijos taisyklių supratimą ir darbuotojų gebėjimus identifikuoti galimus pažeidimus yra efektyviausia priemonė išvengti pažeidimų ir baudų.

  7. Konkurencijos teisė ir tvarumas: ieškant būdų, kaip įgyvendinti tvarumo iniciatyvas, būtina įvertinti tokių iniciatyvų, dėl jų sudaromų sutarčių, atitiktį konkurencijos teisei.


Foto: © Rita Paukštė, Etna, 2021.

Comments


bottom of page