top of page

Patvirtinti nauji Paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo

Nuo 2020 m. sausio 1-os dienos įsigaliojo nauji Konkurencijos tarybos Paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo (Paaiškinimai).


Atnaujindama Paaiškinimus, Konkurencijos taryba seka Europos Komisijos (EK) pavyzdžiu. Šią savaitę Vestager „Chillin‘ Competition“ metiniame renginyje Briuselyje pristatė, kad EK ruošiasi atnaujinti dokumentus, susijusius su atitinkamos rinkos apibrėžimu. Šių pokyčių būtinumas grindžiamas pasikeitusiomis rinkos sąlygomis, skaitmeninių rinkų vystymusi bei konkurencijos teisės taikymo raida (jos kalbą galima rasti čia).


Konkurencijos taryba, nelaukdama atnaujinimų iš EK, iš anksto inicijuoja Paaiškinimų pakeitimus.


Paaiškinimai nustato pagrindinius principus ir kriterijus, kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba apibrėžia atitinkamą rinką, kai taiko Konkurencijos įstatymą ir SESV 101 bei 102 straipsnius.


Atitinkamos rinkos apibrėžimas yra pradinis taškas, nuo kurio pradedamas tyrimas ir aiškinamasi ūkio subjekto ir jo siūlomų prekių ar paslaugų padėtis rinkoje, kuri svarbi sprendžiant apie draudžiamų susitarimų buvimą, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ir vykdant koncentracijų priežiūrą.


Iš esmės, Paaiškinimai leidžia ūkio subjektams patiems įsivertinti savo užimamą rinkos dalį ir atitiktį Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Šiais Paaiškinimais vadovaujasi ir teismai, spręsdami konkurencijos teisės pažeidimo bylas.


Naujai patvirtintų Paaiškinimų žymesni pakeitimai yra šie:

- Įvedamas prekės apibrėžimas;

- Sukonkretinti paklausos ir paklausos pakeičiamumo apibrėžimai, nurodant, kada svarbus pasiūlos pakeičiamumas;

- Paaiškinimuose atsiranda seniai praktikoje naudojami terminai kaip hipotetinis monopolisto testas, „SSNIP“ testas , t.y. testai paklausos ir pasiūlos pakeičiamumui nustatyti.

- Aprašomi įrodymų, kuriuos Taryba gali laikyti svarbiais vertinant pasiūlos ar paklausos pakeičiamumą, pavyzdžiai (t.y. nurodomi pavyzdžiai, o ne sąrašas įrodymų, kuriuos Taryba „laiko svarbiais“).

- Detalizuojamos situacijos, susijusios su skirtingų kainų ir tiekimo sąlygų taikymu skirtingoms pirkėjų kategorijoms;

- Įvedama naujas terminas „laiko dimensija“ (prekės rinka kaip prekės pardavimas tam tikru laiku) kaip vienas iš aspektų apibrėžiant rinką.

- Paaiškinama prekių srautų krypčių analizės svarba, nurodant, kad faktas, jog nagrinėjamoje teritorijoje esantis tiekėjas tiekia prekes į kitą teritoriją, pats savaime nėra pakankamas pagrindas geografinės rinkos praplėtimui. Pažymėtina, kad pačios įmonės verslo planai, rinkodaros strategijos bus galimas indikatorius Tarybai kur įmonės veikia.

- Įvedamas naujas terminas „keliavimo atstumu arba laiku apribotos rinkos“ kaip vienas iš aspektų apibrėžiant rinką - situacijoms, kai prekę transportuoti dėl jos savybių įmanoma ar dėl transportavimo kaštų ekonomiškai naudinga tik ribotą atstumą arba kai vartotojai prekės ieško ir iki pardavimo vietos keliauja tik ribotą atstumą.

- Taryba Paaiškinimuose atkartoją susiklosčiusią teismų praktiką, kad nėra būtinybės galutinai ir tiksliai apibrėžti rinką. Tam tikrais atvejai, kaip pvz. karteliniai susitarimai viešuosiuose pirkimuose yra pats savaime pažeidimas ir tikslių ūkio subjekto rinkos dalių nustatymas nėra tikslingas.

- Atskirai išsamiau aprašomos prekių pakeičiamumo grandinės, prekių krepšelius apimančios rinkos, tiekimo grandinės lygmenys, daugiapusės rinkos.


Nuo Paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo priėmimo 2000 m., jie keisti tik kartą 2013 m. Todėl atsižvelgiant į konkurencijos teisės raidą per šiuos du dešimtmečius natūralu, kad Paaiškinimai reikalavo atnaujinimo. Tačiau nors jų redakcija iš esmės nauja, turiniu požiūriu tai yra daugiau esamos praktikos perkėlimas, nei žymesnių naujovių įvedimas. Didesnių pakeitimų Paaiškinimuose dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo galima tikėtis kai EK atnaujins savo su atitinkama rinka susijusius dokumentus.


Foto: © Rita Paukštė, Vilnius, 2019.Comments


bottom of page