top of page

Vidaus sandoriai: kaip savivaldybėms valdyti konkurencijos teisės pažeidimo rizikas?

Esant Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytoms sąlygoms, vidaus sandoriu savivaldybė gali pirkti prekes arba paslaugas iš savivaldybės valdomos įmonės tiesiogiai, neskelbiant konkurso ar neatrenkant tiekėjo kitos konkurencingos procedūros būdu.


Vis tik neseniai Konstitucinis Teismas nurodė, kad savivaldybės gali sudaryti vidaus sandorius dėl viešųjų paslaugų teikimo tik išimtiniu atveju, o Konkurencijos taryba, komentuodama, Konstitucinio Teismo nutarimą, pabrėžė, kad tais atvejais, kai savivaldybių sudaromi vidaus sandoriai neatitiks Konstitucinio Teismo nustatytų sąlygų, Konkurencijos taryba galėtų pradėti tyrimą, ar atitinkami savivaldybių sprendimai nepažeidžia Konkurencijos įstatymo.


Reikalavimai vidaus sandoriui


Viešųjų pirkimų įstatymas aiškiai įtvirtina, kada gali būti sudaromas vidaus sandoris. Tačiau Konstitucinis Teismas 2022 m. gegužės 5 d. nutarimu, identifikuodamas reikalavimus vidaus sandoriui, vertino ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, tačiau nurodė, kad būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją, t.y. referavo į Konkurencijos įstatymą. Taigi, pagal Konstitucinį Teismą, vidaus sandoriai gali būti sudaryti:


1) tik dėl tam tikrų viešųjų paslaugų teikimo, t.y. tik dėl Vietos savivaldos įstatyme nurodytų paslaugų: vandens, šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros, maitinimo paslaugų ugdymo, globos ar sveikatos priežiūros įstaigose teikimo.

2) tik tada, kai tokių paslaugų teikimas negali būti organizuojamas pasirenkant paslaugų teikėją viešai, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Ši sąlyga siejama su siekiu užtikrinti, kad minėtos viešosios paslaugos būtų teikiamos nuolat, kad jomis galėtų naudotis visi gyventojai ir jos būtų kokybiškos;

3) kai prieš sudarant vidaus sandorį įvertinta atitinkamo sprendimo įtaka sąžiningai konkurencijai, užtikrinant, kad tam tikras viešosios paslaugos teikėjas nebūtų privilegijuojamas, o kiti ūkio subjektai – diskriminuojami.


Savivaldybės pareigos, kylančios iš Konkurencijos įstatymo


Priimant sprendimą sudaryti vidaus sandorį, savivaldybės iš esmės turi dvi pareigas pagal Konkurencijos įstatymą.


Pirma, viešojo administravimo subjektai (įskaitant savivaldybes) turi Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu nustatytą pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Ši pareiga implikuoja draudimą priimti tokius sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoti atskirus ūkio subjektus, sukuria skirtingas konkurencijos sąlygas. Iš esmės tai reiškia, kad priimdama sprendimą (teisės aktą) savivaldybė turi įsitikinti, kad ji nepažeidžia šios pareigos.


Antra, savivaldybė, kaip teisės aktų projektų rengėja, turi dar vieną Konkurencijos įstatymo 41 straipsniu numatytą pareigą - atlikti teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą. Ši pareiga nėra nauja. Ji teisės aktų projektų rengėjams buvo įtvirtinta dar 2012 m. Vyriausybės nutarimu, o 2019 m. perkelta į Teisėkūros pagrindų įstatymą. Teisėkūros pagrindų įstatymas referuoja į minėtą Konkurencijos įstatymo straipsnį. Jame nurodomos aplinkybės, kada reikalinga atlikti teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą.


Tarp šių aplinkybių yra ir tie atvejai, kai sudaromi vidaus sandoriai, t.y. kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas reguliavimas:

- suteikia išimtines teises ūkio subjektui vykdyti ūkinę veiklą;

- yra susijęs su viešųjų paslaugų teikimu arba valstybės ar savivaldybių valdomų ūkio subjektų ūkine veikla;

- yra susijęs su valstybės ar savivaldybių valdomų ūkio subjektų steigimu.


Sudaromo vidaus sandorio poveikio konkurencijai vertinimas


Taigi prieš priimant sprendimą sudaryti vidaus sandorį, savivaldybė turi atlikti poveikio konkurencijai vertinimą. Šį vertinimą yra rekomenduojama atlikti pagal Konkurencijos tarybos parengtas gaires.


Poveikio konkurencijai vertinimas – tai procesas, kurio metu turi būti įvertinta, kaip numatomas teisinis reguliavimas paveiks rinką, vartotojus, kokios yra alternatyvos ir kodėl pasirinktas būtent toks reguliavimas, ar jis proporcingas siekiamiems tikslams.


Dažnu atvejo poveikio konkurencijai vertinimas reikalauja tiek teisinės, tiek ekonominės analizės. Tačiau vidaus sandorių sudarymo atveju esminė aplinkybė bus pagrindimas ir įrodymas, kad paslaugų teikimas negali būti organizuojamas pasirenkant paslaugų teikėją viešai konkurencingos procedūros būdu.


Konkurencijos įstatymo nustatytų pareigų nesilaikymo pasekmės


Pastaruoju metu Konkurencijos taryba reguliariai atkreipia savivaldybių dėmesį (įspėja) bei pradeda pažeidimo tyrimus dėl savivaldybių veiksmų perduodant turtą ar veiklas savivaldybės valdomoms įstaigoms ar įmonėms nekonkurencingos procedūros būdu (žr. pvz. čia, čia).


Pažymėtina, kad už poveikio konkurencijai vertinimo neatlikimą, t.y. Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio pažeidimą, nėra numatyta atskira sankcija. Tačiau poveikio vertinimas padeda savivaldybėms iš anksto pasiruošti ir suprasti, kokių klausimų gali kilti Konkurencijos tarybai vertinant sprendimo sudaryti vidaus sandorį atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui – pareigai užtikrinti sąžiningą konkurencijos laisvę, bei imtis veiksmų, kad būtų išvengta šios pareigos pažeidimo.


Už Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą savivaldybei gali būti skirta iki 60 tūkst. eurų baudą. Konkurencijos taryba taip pat gali skirti privalomus įpareigojimus, pvz. nutraukti pažeidimą, pakeisti savivaldybės priimtą sprendimą (teisės aktą) – šiuo atveju nutraukti sudarytą vidaus sandorį ir įpareigoti atrinkti tiekėją konkurencingos procedūros būdu.


Todėl prieš sudarant vidaus sandorį savivaldybės turi:

- įsitikinti, kad sudaromas sandoris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo keliamus reikalavimus vidaus sandoriui;

- įsitikinti (ir gebėti įrodyti), kad paslaugos tiekėjas negali būti atrinktas konkurencingos procedūros būdu;

- atlikti poveikio konkurencijai vertinimą.


Tekstas iš dalies parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2022 m. rugsėjo 9 d. TGS Baltic organizuotame nuotoliniame seminare "Vietos savivaldos viešųjų pirkimų problemos ir aktualijos". Prezentacija galima rasti čia:

Vidaus sandoriai ir konkurencijos teise (Rita Paukste TGS Baltic)
.pdf
Atsisiųsti PDF • 1.59MB

Cituojant: Paukštė, R. [2022-09-09], Vidaus sandoriai ir konkurencijos teisė [Prezentacija], Vietos savivaldos viešųjų pirkimų problemos ir aktualijos, Vilnius, Lietuva.


Foto: © R. Paukštė, Trakai, 2022.

Comments


bottom of page